TERMES I CONDICIONS D'ÚS DE LA PLATAFORMA CAMINOTOOL

1. OBJECTE

Dinamedia Solucions Tècniques, SLU, amb CIF B70507553 i domicili a Travesa dóna Poza, 20, Santiago de Compostel·la, 15706, la Corunya, dedicada entre altres activitats pròpies del seu objecte social, a l'elaboració, disseny, desenvolupament i control de campanyes de màrqueting i publicitat, és titular de la plataforma CaminoTool (Des d'ara també la "Plataforma") mitjà pel qual es proposa un sistema en què s'obté la participació personal i directa de consumidors finals de forma interactiva a través de dispositius terminals mòbils ( "Tablets o Smartphones") i la possibilitat de beneficiar-se de descomptes en els productes i / o serveis dels establiments comercials minoristes adherits a la Plataforma, tots ells pertanyents a l' Camino de Santiago.

2.REQUISITOS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PLATAFORMA

Per poder participar en la Plataforma serà necessari haver complert els 18 anys d'edat i seguir els següents passos:

Accedir a la Plataforma a través de l'aplicació, que haurà d'estar instal·lada en un dispositiu mòbil, i disponible a les principals botigues o "stores" oficials.
L'Usuari haurà de facilitar el seu correu electrònic de Google a l'efecte de registrar el seu compte i accés a la Plataforma, i així poder beneficiar-se de tots els beneficis associats a aquesta.
Quan l'Usuari hagi validat seu compte, se li facilitarà un moneder virtual. A partir d'aquest moment, l'Usuari serà titular d'un compte CaminoTool associat a un compte de correu electrònic. De manera complementària, podrà indicar el seu compte de PayPal o HalCash associades, de manera que puguin completar-se les transaccions i descomptes a través d'elles.
En el cas que l'Usuari decideixi introduir el seu correu electrònic a la Plataforma, el sistema generarà un procés complementari de validació per a l'efectiva comprovació de la seva titularitat i evitar així l'enviament de comunicacions no sol·licitades, havent de l'Usuari acceptar les condicions d'ús de la plataforma, així com les normes específiques sobre protecció de dades, reproduïdes a continuació.
L'Usuari podrà introduir altres camps opcionals, com un número de telèfon mòbil, data de naixement, sexe, domicili i etapa inicial de la seva Camino entre d'altres.

3.COMPRAS I FUNCIONAMENT

CaminoTool posarà a disposició de l'usuari una completa guia de locals i establiments adherits, la majoria dels quals oferiran la possibilitat de beneficiar-se d'un descompte promocional per l'ús d'aquesta plataforma. D'aquests establiments, alguns podran estar identificats de manera clara i visible, amb un cartell que indicarà "Accepta pagaments CaminoTool".

Per beneficiar-se del descompte, l'Usuari haurà de mostrar la seva condició de pelegrí en els termes i condicions descrits més endavant, pagar l'adquisició de productes i / o serveis i sol·licitar el corresponent tiquet. Un cop obtingut aquest, s'haurà de seleccionar l'establiment elegit al mapa de l'aplicació i introducció els següents camps identificatius del tiquet: (i) Nombre de tiquet; (Ii) Data i hora; (Iii) import total i (iv) nombre de persones que intervenen o participants en la compra o adquisició de productes i / o serveis.

Les validacions dels tiquets presentaran excepcions, les quals seran degudament indicades. Així, les reserves d'allotjament realitzades a través d'agregadors o agències no estan incloses com a operacions vàlides en CaminoTool, Quedant cobertes només aquelles realitzades per l'usuari a l'establiment. A les farmàcies, no es podran validar les compres de medicaments o receptes mèdiques.

3.1 Compres realitzades amb efectiu / targeta

L'aplicació de registrar la compra i demanarà la confirmació a l'establiment, qui haurà de procedir a la seva validació mitjançant la introducció del codi PIN de botiga, realitzat pel personal autoritzat de l'establiment.

Un cop efectuada aquesta, el pelegrí ha d'emplenar el formulari de valoració de l'experiència, després de la qual cosa se li ingressarà en el seu moneder virtual el percentatge de descompte ofert a l'establiment, sempre que l'usuari no es trobe sotmés en algunes de les limitacions explicades més endavant.

En cas de no disposar de connexió a la xarxa, la validació i valoració de la transacció queda pendent de la seva efectiva recepció per CaminoTool, Havent de ser rebuda per aquesta abans de les quaranta-vuit hores (48 h) següents a haver-se produït. En cas contrari, l'Usuari no podrà beneficiar-se de l'import de la promoció o descompte.

3.2 Compres realitzades amb crèdit CaminoTool

Els pelegrins podran realitzar compres amb càrrec al seu moneder virtual, havent validar la compra de la manera prevista per a les efectuades amb efectiu o targeta. Si el saldo disponible és suficient per efectuar la compra, es detraurà el seu valor del moneder virtual. Si el saldo fos insuficient, podrà el pelegrí utilitzar el crèdit existent en el moneder virtual, havent d'abonar en efectiu o targeta la quantitat restant.

En qualsevol cas la compra amb càrrec a l'moneder virtual podrà ser sol·licitada si l'usuari disposa de la condició "Pelegrí certificat". Aquesta condició és atorgada automàticament per CaminoTool a tots aquells usuaris que hagin validat algun tiquet en cinc (5) establiments diferents.

3.3 Acreditació de la condició de pelegrí

El pelegrí es compromet a identificar-se davant el comerç si aquest li ho requereix, el que s'haurà de realitzar mitjançant l'exhibició de la credencial oficial, la qual haurà d'estar cunyada amb una antelació no superior a 24 hores.

3.4 Condicions d'ús particulars

El pelegrí haurà de realitzar una valoració objectiva i real de l'experiència de compra en l'establiment en el qual vagi a utilitzar l'aplicació, sempre de forma prèvia a la validació per part del comerç. La seva no realització podrà comportar la invalidació de la compra i, per tant, el no reintegrament del descompte ofert.

El pelegrí només podrà bescanviar els tiquets de les seves pròpies compres, no podent utilitzar tiquets de tercers.

Podria donar-se el cas que el dispositiu mòbil de l'Usuari no tingués cobertura durant el procés de validació, de manera que l'aplicació guardarà en memòria cau la transacció realitzada, i el dispositiu connectar-se a internet abans de les 48 hores següents a la realització d'aquella, caducant la mateixa en cas contrari i no comptabilitzant el descompte obtingut.

CaminoTool ha establert de forma expressa uns límits quantitatius per a l'ús de l'aplicació i obtenció de descomptes, el qual l'usuari coneix i accepta. En aquest sentit, un mateix usuari tan sols podrà validar dos tiquets per establiment i dia. A majors, CaminoTool S'estableix un import màxim de bonificació, situant-se aquest en CINQUANTA (50) Euros per tiquet i CINC-CENTS (500) diaris.

3.5 devolucions

L'usuari reconeix expressament que l'establiment, en compliment de la legislació en matèria de consum, no està obligat a retornar els productes adquirits. No obstant això, si les parts acorden realitzar qualsevol tipus de compensació o reintegrament de les quantitats lliurades, això ha de fer-se sense la participació de CaminoTool, Havent de satisfer o compensar-se entre ells, de manera que aquesta segona transacció no pugui realitzar-se amb càrrec als fons acumulats per l'usuari, ni alterar el descompte generat en la primera, així com la satisfacció de l'cànon de CaminoTool.

4. LIQUIDACIONS

El pelegrí, a part de l'ocupació de les quantitats acumulades en concepte de descomptes obtinguts en les compres, per al canvi jo abonament de noves adquisicions, podrà fer disposicions de l'crèdit romanent tan sols quan aquest sigui superior a CINC EUROS (5 €). Per a això, CaminoTool farà el corresponent ingrés en el compte de PayPal indicada en el moment de la sol·licitud, el qual es farà efectiu en un termini màxim de SET (7) Dies.

Si el saldo del pelegrí és superior a VINT EUROS (20 €), podrà realitzar disposicions en els caixers automàtics de Hal-Cash, sempre en quantitats múltiple de VINT EUROS (20 €). Aquestes liquidacions s'executen en un termini màxim de 24 hores després de la recepció de la sol·licitud.

En qualsevol cas una liquidació únicament podrà ser sol·licitada si l'usuari disposa de la condició "Pelegrí certificat". Aquesta condició és atorgada automàticament per CaminoTool a tots aquells usuaris que hagin validat algun tiquet en cinc (5) establiments diferents.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per accedir a la Plataforma tan sols demanarem l'adreça de correu electrònic de Google dels nostres Usuaris perquè puguin interactuar amb els establiments, beneficiar-se de les seves descomptes, així com en promocions i descomptes personalitzats, bescanviant-los en els propis establiments reflectits en l'aplicació, això és, aquells que es mostrin al mapa d'establiments i tinguin una oferta activa.

Complementàriament, l'Usuari podrà facilitar la seva adreça de correu electrònic i amb això accedir a l'àrea privada del seu perfil i completar la resta de dades personals. El sistema validarà aquesta adreça enviant un correu electrònic de comprovació que l'Usuari haurà d'acceptar i en el qual s'inclouran les presents condicions d'ús.

Aquesta i altres mesures de seguretat s'han adoptat per tal de donar compliment als estàndards europeus en privacitat ia la normativa espanyola, concretament la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En la seva virtut, totes les dades facilitades seran incorporades als fitxers de CaminoTool, Degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb l'exclusiva finalitat de gestionar la relació contractual i comercial amb els usuaris, aplicar els descomptes i bescanviar els mateixos, així com fer-li arribar comunicacions comercials i promocionals dels comerços adherits a la Plataforma .

L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades a través de l'àrea personal de l'aplicació, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a CaminoTool i el d'oposició, revocant el consentiment donat per rebre comunicacions comercials, en qualsevol de les comunicacions rebudes en el seu correu electrònic a través d'un senzill procediment, així com també per mitjà dels procediments abans esmentats.

L'Usuari consent expressament, en cas d'arribar a produir-se la realització de promocions i sortejos, la utilització i difusió de la seva imatge pública i la comunicació de les seves dades als patrocinadors, ja sigui això necessari per al gaudi de el premi, fins i tot amb fins de publicitat en aquells mitjans en els quals estigui present CaminoTool.

6. ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Els Usuaris de la Plataforma, pel sol fet d'habilitar un codi d'usuari, accepten íntegrament els presents termes i condicions i el criteri de CaminoTool pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'el desenvolupament de l'servei i sortejos realitzats. Qualsevol incidència tècnica relacionada amb el servei podrà ser comunicada a l'nombre de telèfon que s'indica en l'aplicació, sense que en cap cas sigui necessària la identificació de l'Usuari. La no acceptació de les bases implica l'exclusió de l'Usuari de la Plataforma.

CaminoTool podrà modificar o canviar els termes i condicions reguladores de la Plataforma, les quals estaran sempre disponibles i accessibles per als usuaris, per la qual cosa es recomana la seva consulta periòdica. Qualsevol promoció podrà ser ampliada o suspesa en qualsevol moment, sempre que CaminoTool ho consideri oportú, el que serà comunicat oportunament en algun dels mitjans utilitzats en la Plataforma.

7. BAIXA DE LA PLATAFORMA

Els Usuaris podran sol·licitar la baixa de la plataforma, marcant la casella habilitada a l'àrea privada existent a la pàgina web. Un cop sol·licitada la baixa, aquesta es cursarà com a màxim en el termini de deu (10) dies hàbils.

CaminoTool es reserva el dret d'anul·lar els comptes d'aquells usuaris que facin un ús inadequat o fraudulent de l'aplicació, de manera que vagi en contra de la moral, l'ordre públic i els bons costums. En aquests casos, es procedirà a la cancel·lació dels perfils dels usuaris, amb la retenció de l'crèdit restant.

Si el pelegrí tingués alguna queixa relativa a el comerç, l'hi comunicarà directament CaminoTool, Pels mitjans que disposi: des de l'apartat corresponent a l'app "Queixes de comerços", o bé via email queixes @caminotool.com, WhatsApp +34622062747 o Facebook https://www.facebook.com/CaminoTool indicant amb claredat el comerç.

8. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte es regeix i sotmet en la seva totalitat a la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del compliment, incompliment o interpretació del present contracte, podrà acudir als tribunals espanyols. S'exclou expressament la submissió al Sistema Arbitral de Consum per a resoldre qualsevol qüestió derivada del present contracte.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts, logotips, imatges i distintius utilitzats en la Plataforma són propietat de CaminoTool o dels membres i establiments de la Plataforma, pel que el seu ús correspon exclusivament a aquests i estan protegits per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial i qualsevol altra específica en la matèria. L'Usuari no podrà fer un ús d'aquells sense autorització expressa dels titulars i serà l'únic responsable de les infraccions per ell comeses o per les persones al seu càrrec

9. FINALITZACIÓ DE LA PLATAFORMA

CaminoTool podrà posar fi a la Plataforma en qualsevol moment sense necessitat de comunicació prèvia, si bé tractarà de fer una difusió efectiva d'això entre els membres que la integren, perquè puguin també canviar tots els crèdits i beneficiar-se de descomptes i promocions vàlides, els quals quedaran sense efecte des del dia anunciat per a la finalització de l'servei, no podent ser utilitzats per a cap altra finalitat.

Tractament de dades personals
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades (LOPD) i la normativa de desenvolupament, l'informem que les dades personals que facilitin, mitjançant l'emplenament del formulari de registre electrònic que apareix en el Lloc Web, seran incorporades en un fitxer inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és Dinamedia Solucions Tècniques, SLU, (des d'ara CaminoTool) Amb domicili a Travesa dóna Poza 20A 4D, 15706 Santiago de Compostel·la (La Corunya).

L'ompliment d'aquest formulari implica el consentiment exprés de l'usuari a l'tractament per part de CaminoTool d'aquestes dades ja les cessions que s'especifiquen en les present política de privacitat.
S'informa que el seu dades seran tractades en la més absoluta confidencialitat, sota la protecció i especificacions contingudes en la citada normativa a l'objecte de servir de base dades amb la finalitat que CaminoTool pugui identificar-lo, prestar-seus serveis i enviar-notícies i informació relacionada amb aquests serveis. Vè. Consenteix expressament en què aquesta informació li pugui ser remesa per correu electrònic, o mitjà similar en compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE ).

L'usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament per correu ordinari d'una sol·licitud a l'adreça postal indicada en el primer paràgraf de la present Política de Privacitat. La sol·licitud ha d'anar acompanyada del nom i cognoms de l'usuari, i fotocòpia de l'DNI. Així mateix, l'usuari podrà exercitar aquests drets enviant un correu electrònic, acompanyat de fotocòpia d'un document que acrediti la seva identitat a info @caminotool.com indicant en el cos de l'missatge l'opció desitjada.

L'usuari haurà de notificar a CaminoTool qualsevol modificació que es produeixi en les dades que hagi facilitat, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

El servei CaminoTool està destinat a usuaris majors de 14 anys d'edat. Cap persona la edat es trobi per sota de 14 anys està autoritzada per facilitar les seves dades personals. A l'registrar-se, l'usuari declara ser major de 14 edat, sent enterament responsable d'aquesta declaració.

CaminoTool es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat d'acord amb la legislació aplicable en cada moment amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació. CaminoTool recomana a l'usuari que revisi periòdicament aquesta Política de privadesa per estar informat de com CaminoTool protegeix la seva informació

Ús de cookies

CaminoTool pot enviar "cookies" a l'ordinador de l'usuari o utilitzar tecnologies similars per millorar la seva experiència en línia en el Lloc Web i en tota la xarxa d'Internet.

"Cookies" són fitxers que poden identificar i emmagatzemar les preferències personals de l'usuari, així com informació tècnica incloses dades de navegació (clic through i clic stream). Les dades clic stream faciliten informació sobre quines pàgines de llocs ha visitat l'usuari i en què ordre. Les galetes gestionen i mesuren els resultats d'anuncis mostrats o comunicats en oa través del Lloc Web. CaminoTool utilitza cookies i altra informació tècnica per personalitzar la visita d'l'usuari a el Lloc Web (fins i tot reconeixent pel seu nom quan torna a el Lloc Web), analitzar el tràfic del Lloc Web i seguir el rastre dels costums, models i seleccions de l'usuari per a descàrregues autoritzades i per raons tècniques relacionades amb l'ús del Lloc Web. Això ajuda a millorar l'experiència en línia dels usuaris ia perfeccionar el disseny i continguts del Lloc Web per satisfer les seves necessitats. Les galetes poden ser permanents (és a dir, romanen en el seu ordinador fins que l'usuari les esborra) o temporals (és a dir, duren fins que l'usuari tanca el seu navegador).

CaminoTool pot així mateix utilitzar "comptadors de visitants" o tecnologia similar que monitoritzi l'ús per part de l'usuari del Lloc Web. Els comptadors de visitants (o Web bugs) són petites seqüències de codi que proporcionen un mètode de lliurament d'imatges gràfiques en una pàgina web a l'efecte de transmissió de dades, com ara l'adreça IP (Protocol d'Internet) de l'ordinador que va descarregar la pàgina en la qual apareix el comptador de visitants, el temps que es va visionar la pàgina que contenia el comptador de visitants, els tipus de navegador que portava el comptador de visitants i el número d'identificació de cookies a l'ordinador prèviament col·locades per aquest servidor. quan CaminoTool mantingui correspondència amb l'usuari a través de correu electrònic HTML, els comptadors de visitants li permetran saber si l'usuari va rebre i va obrir el seu correu.

Si l'usuari tria subministrar informació personal, la informació pot ser vinculada a les dades anònims emmagatzemats a les galetes i / o comptadors de visitants.

A l'acceptar la present política de privacitat, l'usuari accepta expressament l'ús per part de CaminoTool de les cookies i comptadors de visitants, segons el descrit en la mateixa. La majoria dels navegadors estan configurats inicialment per acceptar cookies. No obstant això, si ho prefereix, l'usuari podrà ajustar el seu navegador perquè rebutgi les galetes. Així mateix, configurant el seu navegador perquè mostri correus electrònics HTML únicament com a text, l'usuari podrà impedir l'ús d'alguns comptadors de visitants. L'usuari pot consultar l'apartat "Ajuda" del seu navegador per a més informació. D'altra banda, cal observar que només es podrà accedir a certes àrees del Lloc Web en associació amb galetes o dispositius similars, quedant l'usuari avisat que la desactivació de cookies o dispositius similars podrà impedir que accedeixi a algun dels nostres continguts.

Hi ha la possibilitat que algun dels enllaços a pàgines externes existents en el lloc web, instal·lin una galeta a la pàgina d'inici o en el propi enllaç. CaminoTool queda exonerada de tota responsabilitat derivada d'aquestes instal·lacions, ja que no intervé de cap manera en les mateixes, quedant l'usuari capacitat per exercir els drets que li atorga la normativa de protecció de dades enfront de l'empresa responsable de la instal·lació de les cookies.

Anar a dalt