AVÍS LEGAL

Informació sobre el titular del lloc web corporatiu "* .caminotool.com", als efectes que preveu l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic:

Raó social: Dinamedia Solucions Tècniques, SLU
CIF / NIF: B 70507553
Domicili social: Travesa dóna Poza 20, 15706 Santiago de Compostel·la (La Corunya)
Telèfon: + 34 622 062 747
Correu electrònic: info@caminotool.com
Societat inscrita al Registre Mercantil de Santiago de Compostel·la al Tom 301, Full SC-48814, Llibre 0, Inscripció 1, Foli 35.

Condicions d'ús

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització d'aquest lloc web corporatiu i que CAMINOTOOL posa gratuïtament a disposició dels seus usuaris. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Els usuaris que accedeixin al web corporatiu estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:

Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l'usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, incloent el seu enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s'instal·lin en qualsevol servidor connectat directament o indirectament a una xarxa local i internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.
Que cap dels continguts relacionats en aquesta web corporatiu siguin modificats de cap manera.
Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web corporatiu sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat, així com en qualsevol dels següents, es considera infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de CAMINOTOOL i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l'exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

Accessibilitat

CAMINOTOOL es reserva la facultat d'efectuar sempre que sigui necessari i sense necessitat d'avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web corporatiu, la seva configuració o presentació, així com de les condicions d'accés de la mateixa.

CAMINOTOOL no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al seu web corporatiu ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquests es trobin sempre i en tots els casos actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar el contingut tan aviat possible.

Tant l'accés a aquest web corporatiu com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. CAMINOTOOL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. CAMINOTOOL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web corporatiu, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Enllaços externs

CAMINOTOOL no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web corporatiu, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del web corporatiu, el seu disseny, estructura de navegació, codi font, així com cada un dels diferents elements que conté són titularitat de CAMINOTOOL; a qui correspon únicament l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Tota informació o comunicació que un usuari remeti, a través d'aquesta web, a CAMINOTOOL serà considerada per aquesta com lliurement utilitzable i no afectada per restriccions derivades de l'obligació de guardar confidencialitat o de abstenir-se de fer servir aquestes informacions per a fins comercials o industrials, excepte les dades de caràcter personal incloses en els formularis d'adhesió, consulta o suggeriment, o en els missatges i aquelles informacions que es remeten indicant expressament el seu caràcter confidencial.

CAMINOTOOL es compromet, d'acord amb la Llei 15 / 1999 (LOPD), a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, a utilitzar d'acord amb la finalitat del fitxer al qual han estat incorporats, així com a adoptar totes les mesures per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Butlletí de notícies

La subscripció al newsletter es realitzarà facilitant el correu electrònic de contacte, al qual enviarem un confirmació. Verificat aquest, serà incorporat a un fitxer, amb l'exclusiva finalitat de la remissió de notícies d'interès així com novetats sobre productes i serveis de CAMINOTOOL

Formulari "Contacta amb Nosaltres"

Les dades de caràcter personal que ens faciliti s'utilitzaran exclusivament per proporcionar la informació o resoldre els dubtes plantejats, així com fer el seguiment del servei prestat, sent eliminats posteriorment.

En tots aquests casos, les dades seran incorporades a un o diversos fitxers, titularitat de CAMINOTOOL, amb les finalitats d'atendre la seva consulta, dubte o reclamació i informar sobre nous productes i promocions per qualsevol mitjà (inclosos mitjans electrònics). L'interessat podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit, adjuntant còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a la seu de CAMINOTOOL a l'adreça arriben indicada.